Magnetic contactor  - Coil เสียซ่อมได้* เพียงแค่คุณเปลี่ยน coil ของ แมกเนติก คอนแทคเตอร์

 

วิธีตรอจเช็ค coil

- วัดความต้่านทานภายในขดลวดน้อยกว่าหรือเข้าใกล้ 0 โอมหมายความว่า อาจเกิดจากการช็อตภายในขดลวด

- ไม่มีความต้านทานภายในเลย หมายความว่า อาจเกิดจากการขดลวดภายในขาด

 

วิธีแก้ไข

- ถอดชุดขดลวดออกมาจากนั้นทำความสะอาดพร้อมกับตรวจสอบความเสียหายจุดอื่นๆรวมถึงต้นเหตุ

- นำ coil Magnetic contactor ตัวใหม่ใส่เข้าที่เดิม พร้อมทดสอบโดยcoil ที่นำมาใส่ต้องคำนึงถึง

1.แรงดันไฟที่ใช้ (Volt.)

2.ชนิด-ปริมาณกระแสไฟฟ้า (Amp.)

3.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง วงใน-นอก-สูงถ้าให้ดีควรนำตัวอย่างมาเทียบจะดีที่สุด

*ขึ้นอยู่กับสภาพโดยรวม

Back To http://transformer.rama3.net